ข่าว > สมัครงาน > สำนักหอสมุดกลาง รับสมัคร ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

สำนักหอสมุดกลาง รับสมัคร ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

23 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักหอสมุดกลาง  มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการ-คอมพิวเตอร์  มีความรู้ด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์  เทคโนโลยีทางเว็บไซต์  ระบบฐานข้อมูล  และความรู้พื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล   มีความรู้ความสามารถด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น  มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personnel/  หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่  สำนักหอสมุดกลาง ชั้น 5  อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนคราปฐม  โทรศัพท์  0 3425 5806  หรือกองทรัพยากรมนุษย์  ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถนนบรมราชชนนี  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์   0 2849 7547  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564   ในวันและเวลาราชการ