ข่าว > สมัครงาน > กองประกันคุณภาพการศึกษา รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

กองประกันคุณภาพการศึกษา รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

23 มีนาคม 2564

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษาปฏิบัติการ จำนวน  1  อัตรา  สังกัด กองประกัน-คุณภาพการศึกษา  สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไมต่ำกว่านี้  ทางการบริหาร  เศรษฐศาสตร์  ศิลปศาสตร์  รัฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  สถิติ  สังคมศาสตร์ หรืออักษรศาสตร์  มีความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูล  การจัดทำรายงานสรุป  และการติดต่อประสานงาน  เป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ   มีความรู้  และทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี    จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ         มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความขยัน  อดทน  ซื่อสัตย์และละเอียดรอบคอบ  เพศชาย/เพศหญิง  อายุไมเกิน  35  ปีบริบูรณ์   ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่ www.president.su.ac.th/personnel/ หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 7 อาคารสำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร       ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  โทร. 0 2849 7547  โทร. 0 2849 7547   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  ในวันและเวลาราชการ