ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

15 มีนาคม 2564

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานประจำ สายสนับสนุน ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษาปฎิบัติการ จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่งานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกจำนวน 200.-บาท (ค่าธรรมเนียมนี้จักเรียกคืนไม่ได้เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว) และจัดส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน

จัดส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ EMS หรือขนส่งเอกชน โดยแนบตั๋วแลกเงินหรือธนาณัติ ค่าธรรมเนียมการสมัครมาด้วย จ่าหน้าซองถึง

หน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลประปฐมเจดีย์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน

ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ

คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ในวันที่ 5 เมษายน 2564 ณ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม และที่เว็บไซต์ www.sc.su.ac.th