ข่าว > การศึกษา > การสอบวิชาเฉพาะ

share
Facebook
Twitter

การสอบวิชาเฉพาะ

22 กุมภาพันธ์ 2564

SU-TCAS64 เปิดรับสมัครสอบวิชาเฉพาะ ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ จนถึง 22 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทาง www.admission.su.ac.th

สำหรับคณะและสาขาที่ต้องสมัครสอบดูได้จากตารางตามรูป

รายละเอียดรอบ 2 โควตาดูได้ที่ https://admission.su.ac.th/fileupload/new/2102191023.pdf