ข่าว > การศึกษา > การเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย

share
Facebook
Twitter

การเปิด-ปิด ประตูมหาวิทยาลัย

02 กุมภาพันธ์ 2564

ตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง มาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 7 ลงวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 18 เรื่อง ให้เปิดสถานศึกษาภายใต้มาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   ลงวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564
 มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะดำเนินการเปิด – ปิด ประตู เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากร นักศึกษาและบุคคลที่จะเข้ามาติดราชการ มีรายละเอียด และ ข้อปฏิบัติ ดังนี้
1. ประตูทรงพล เปิด - ปิด เวลา 05.00 น. ถึง 22.00 น. ช่วงเวลาตั้งแต่ 22.00 น. ถึง 05.00 น. จะดำเนินการในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการโดยการตรวจสอบบุคคล
1.1 สำหรับบุคคลภายนอก ห้ามเข้าภายในวิทยาเขต ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึง 05.00 น.
1.2 ประตูทรงพลจะปิดเวลา 22.00 น. หากบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้าภายในมหาวิทยาลัยจะต้องแสดงบัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรลูกจ้าง บัตรประจำประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบ ในส่วนนักศึกษาให้แสดงบัตรนักศึกษา   
2. ประตูเหนือวัง เปิด-ปิด
 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์  เปิด-ปิด เวลา 06.00 น. ถึง 19.00 น.
 วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด
 3. ประตูศึกษาศาสตร์ และ ประตูทับแก้ว
 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ช่วงเช้า เปิด - ปิด เวลา 07.00 น. ถึง 09.00 น.
 วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ช่วงเย็น เปิด - ปิด เวลา 15.00 น. ถึง 17.00 น.
 วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด
 4. ประตูมาลัยแมน ปิด
 ในการนี้ มหาวิทยาลัยจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  2564 เป็นต้นไป

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564