ข่าว > การศึกษา > สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่สนใจ

share
Facebook
Twitter

สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่สนใจ

20 มกราคม 2564

ประกาศสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปากรที่สนใจ

ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ประกาศจัดสรรทุน
"โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563-2564" จำนวน 12 ทุน

สำหรับอาจารย์ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ดังนี้..
ประกาศจัดสรรทุนปี 2563 -2564
https://drive.google.com/file/d/115HJATBGzPhGAg55l2J9xtRYNqkxmIC2/view?usp=sharing

แบบเสนอขอรับทุน
https://drive.google.com/file/d/137DkAnPYwT5lKMCeO9YCia8-KUO9TX72/view?usp=sharing

สามารถส่งเอกสารแบบเสนอขอรับทุน ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ศูนย์นวัตกรรมการศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร
อาคารศูนย์เรียนรวมเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร