ข่าว > การศึกษา > แถลงการณ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 1

share
Facebook
Twitter

แถลงการณ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 1

27 ธันวาคม 2563

เรื่อง กรณีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้ามาในพื้นที่อาคาร

เนื่องด้วยในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 เวลา 12.00 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับแจ้งจากประชาสัมพันธ์ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐมถึง Timeline ของผู้ป่วยรายที่ 23 เพศหญิง อายุ 15 ปี ต.บางระกำ อ.นครชัยศรี มีประวัติเดินทางเข้ามาสอบในมหาวิทยาลัยศิลปากรในวันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ทำการสืบค้นประวัติของผู้เข้าสอบจากฐานข้อมูลสมัคร ปรากฎพบตรงตาม Timeline และได้รับการยืนยันจากนักเรียนผู้เข้าสอบคนดังกล่าวว่าได้รับแจ้งผลยืนยันการตรวจพบเชื้อ COVID-19 ซึ่งจากการสอบประวัติพบว่านักเรียนคนดังกล่าวได้เดินทางมาสอบที่คณะวิทยาศาสตร์จริงที่ห้องสอบ 1239 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 เข้าสอบห้องเดียวกันทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย ช่วงพักกลางวันนักเรียนได้ทานอาหารกลางวันที่โรงอาหารเพชรรัตน์และซื้ออาหารที่ 7-11 ใต้อาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล นักเรียนคนดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองวัดไข้โดยตลอดก่อนการเข้าห้องสอบ ไม่พบความผิดปกติของอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลก่อนการเข้าห้องสอบ และคณะกรรมการคุมสอบได้ตรวจเช็คให้ผู้เข้าสอบทุกคนต้องสวมหน้ากากตลอดระยะเวลาในระหว่างการสอบ

จากกรณียืนยันการตรวจพบนักเรียนผู้เข้าสอบจำนวน 1 ราย เข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลนครชัยศรีเมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2563 และเมื่อวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ผลจากการตรวจสอบตามขั้นตอนทางการแพทย์พบว่านักเรียนคนดังกล่าวมีผลการตรวจเป็น Positive ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขณะนี้ได้เข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการในการควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้คณะฯ ขอแจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จะดำเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยา และจะนำส่งผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงเข้ารับการตรวจคัดกรอง COVID-19 ต่อไป ซึ่งจะมีการตรวจในวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2563 เวลา 11.00 น.  หากกลุ่มผู้สัมผัสใกล้ชิดได้รับผลตรวจเป็น Negative จะให้กักตัวที่ที่พักอาศัยเพื่อสังเกตอาการเพิ่มเติมเป็นระยะเวลา 14 วัน หรือหากผลการตรวจเป็น Positive จะส่งเข้าพักรักษาตัวตามกระบวนการในการควบคุมโรคของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป พร้อมกับขยายวงการสอบสวนทางระบาดวิทยาอย่างต่อเนื่อง

2.กรณีผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงต่ำ ให้กักตัวที่ที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่อง
3.ประกาศปิดพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ห้ามมีการเข้า - ออกไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลา 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 - 30 ธันวาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ภายในคณะ และขอให้บุคลากรและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)

อนึ่ง คณะฯ ให้ความสำคัญต่อมาตรการการเฝ้าระวัง ป้องกันและการควบคุมโรค ทั้งนี้ทางคณะฯ จะได้ประสานกับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดตามมาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้จะได้แจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
26 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ...