ข่าว > การศึกษา > ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 4

share
Facebook
Twitter

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 4

25 ธันวาคม 2563

ให้ปิดสถานศึกษาทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกระบบ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว นอกเหนือจากการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในประกาศของมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และฉบับที่ 2 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563 แล้ว ให้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนพื้นที่การศึกษา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ดังนี้

1. ให้ปิดสถานที่ทำการของทุกคณะ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย

2. ให้ยกเลิกหรือเลื่อนการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นของคณะ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย

3. ให้รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าหน่วยต่างๆ พิจารณามอบหมายงานและอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดทำงานที่บ้าน และให้บุคลากรพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งหรือเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะหรือส่วนงาน ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งการให้บุคลากรมาปฏิบัติงานที่มีความสำคัญที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนเวลาออกไปได้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564 และเมื่อใกล้สิ้นสุดกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้ประกาศกำหนดแนวทางดำเนินการในระยะต่อไป


อ่านต่อ...