ข่าว > การศึกษา > ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 3

share
Facebook
Twitter

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 3

24 ธันวาคม 2563

กำหนดมาครการเพิ่มเติมเฉพาะในส่วนพื้นที่วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ดังนี้

1. ให้ปิดสถานที่ทำการของทุกคณะ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย

2. ให้ยกเลิกหรือเลื่อนการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็นของคณะ ส่วนงาน และมหาวิทยาลัย

3. ให้รองอธิการบดี คณบดี หัวหน้าส่วนงาน และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ พิจารณามอบหมายงานและอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดทำงานที่บ้าน และให้บุคลากรพร้อมรับการติดต่อหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งหรือเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะหรือส่วนงาน ให้ผู้บังคับบัญชาสามารถสั่งให้บุคลากรมาปฏิบัติงานที่มีความสำคัญที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนเวลาออกไปได้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2564 และเมื่อใกล้สิ้นสุดกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยจะได้ประกาศกำหนดแนวทางดำเนินการในระยะต่อไป


อ่านต่อ...