ข่าว > การศึกษา > ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 2

share
Facebook
Twitter

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับที่ 2

23 ธันวาคม 2563

เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2
..... ให้ทุกคณะวิชางดการเรียนการสอนในห้องเรียน ทั้งรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติการ ทุกกรณี

ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 โดยให้ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ทั้งหมด


อ่านต่อ...