ข่าว > การศึกษา > ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

20 ธันวาคม 2563

ตามที่จังหวัดสมุทรสาคร ประกาศมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังที่ปรากฏในข่าวสารปัจจุบันแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข ขอให้นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ รวมถึงนักศึกษาคณะวิชาอื่นๆ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของคณะฯ ซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร และได้เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หรือผู้ที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ในจังหวัดสมุทรสาคร งดการเดินทางมาเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ ชั่วคราว

และกรณี รายวิชาใดที่ผู้สอน หรือนักศึกษา อยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครขอให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ขอให้คณาจารย์ในแต่ละรายวิชาพิจารณาจัดการเรียนการสอนตามความจำเป็นและความความเหมาะสม

สำหรับมาตรการสำหรับบุคลากร ขอให้ติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย และคณะฯ ต่อไป

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
20 ธันวาคม 2563