ข่าว > การศึกษา > กำหนดการ

share
Facebook
Twitter

กำหนดการ

17 กรกฏาคม 2563

ด้วยที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้ลงนามในร่วมมือกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) ที่จะพัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยศิลปากร โดยเป็นชุมสายโทรศัพท์ระบบ IP Phone ที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างวิทยาเขตจะเป็นเหมือนว่าอยู่ในเขตเดียวกันนั้นเพื่อความสะดวกและประหยัดในหลายด้าน ทั้งนี้ผู้ดำเนินการได้กำหนดการเข้าดำเนินการระบบเพื่อ Cut Over เปลี่ยนระบบ ตู้ชุมสาย ในแต่ละแห่งของหน่วยงาน ในแต่ละวิทยาเขต ในช่วง วันที่ 20 ถึง วันที่ 31 กรกฏาคม 2563 (ตามเอกสารแนบ) จึงขอให้ท่านจัดเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องด้านดังกล่าวในหน่วยงานของท่าน คอยเข้าประสานงานและให้ความสะดวกแก่ผู้ดำเนินการ ในวันเวลาตามเอกสารที่ได้แนบท้ายมาด้วยแล้วนั้น ด้วยความขอบพระคุณยิ่ง
อ่านต่อ...