ข่าว > การศึกษา > ประกาศ

share
Facebook
Twitter

ประกาศ

15 กรกฏาคม 2563

ประกาศ : จากสถานการณ์เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ในพื้นที่จังหวัดระยองและกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศิลปากรตระหนักถึงความรุนแรงของผลกระทบ จึงขอให้นักศึกษาและบุคลากรที่มีการเดินทางไปในพื้นที่กลุ่มเสี่ยง โปรดเเจ้งทางมหาวิทยาลัยเป็นการส่วนตัวผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรือหน่วยงานที่ท่านสังกัด

ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้รับทางมหาวิทยาลัยจะจัดเตรียมแนวทางในการปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยศิลปากรต่อไป