ข่าว > สมัครงาน > ประกาศ การเปิด – ปิด ประตู มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

share
Facebook
Twitter

ประกาศ การเปิด – ปิด ประตู มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

26 มิถุนายน 2563

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 ออกมาตรการผ่อนคลาย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะดำเนินการเปิด – ปิดประตู เพื่ออำนวยความสะดวกให้บุคลากร นักศึกษาและบุคคลที่จะเข้ามาติดต่อราชการ มีรายละเอียดและข้อปฏิบัติ ดังนี้

1. ประตูทรงพล เปิด – ปิด เวลา 04.00 – 24.00 น. ช่วงเวลาตั้งแต่เวลา 22.30 น. ถึง 04.00 น.
จะดำเนินการในด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการโดยการตรวจสอบบุคคล
1.1 สำหรับบุคคลภายนอก ห้ามเข้าภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่เวลา 22.30 น. ถึง 04.00 น.
1.2 ประตูทรงพลจะปิดเวลา 24.00 น. หากบุคลากรและนักศึกษาที่จะเข้าภายในมหาวิทยาลัยจะต้องโปรดแสดงบัตรข้าราชการ บัตรพนักงาน บัตรลูกจ้าง บัตรประจำตัวประชาชน อย่างใดอย่างหนึ่งให้พนักงานรักษาความปลอดภัยตรวจสอบ ในส่วนนักศึกษาให้แสดงบัตรนักศึกษา
2. ประตูเหนือวัง เปิด – ปิด
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 05.30 – 21.00 น.
วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 05.30 – 19.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด
3. ประตูศึกษาศาสตร์ เปิด – ปิด
วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 05.30 – 21.00 น.
4. ประตูทับแก้ว เปิด – ปิด
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.00 – 18.00 น.
วันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 06.00 18.00 น. เป็นเส้นทางเฉพาะเดินผ่านเข้า – ออก
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด
5. ประตูมาลัยแมน เปิด – ปิด
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 06.00 – 19.00 น.
วันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด

ในการนี้ มหาวิทยาลัยจะเริ่มดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน