ข่าว > การศึกษา > ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร

08 มิถุนายน 2563

สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ (สวนส.) ขอเชิญชวนบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากร มาทำความรู้จักหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)
เพื่อจะได้จัดทำข้อเสนอโครงการได้ตรงตามความต้องการของ PMU “การพัฒนาศักยภาพนักวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากร : ทำความรู้จักหน่วยบริหารและจัดการทุน (PMU)” แบบออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Team
โดย อ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในวันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น. (สำหรับสายวิทยาศาสตร์)

และวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 เวลา 10.00-12.00 น. (สำหรับสายศิลปะ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์)

ณ ห้องประชุมนริศรานุวัดติวงศ์  ชั้น 4  สำนักงานงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน  (รับจำนวนจำกัด)

สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/1tN34PFSJwj1e5YDpMXGIGuXsjjNMDjXC8Ptcb702EqY/viewform?edit_requested=true