ข่าว > การศึกษา > ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเสียงและดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเสียงและดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1

06 มิถุนายน 2563

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านเสียงและดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 1
ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน zoom และ live facebook

ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2563
ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เวลา 08.30-16.30 น.

มีการบรรยายพิเศษ โดยวิทยากรพิเศษ
หัวข้อ “ประสบการณ์ทางดนตรี (ที่เปลี่ยนไป)”
โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.เจตนา นาควัชระ

คลิกลิงค์เพื่อกรอกรายละเอียดในการเข้าร่วม
https://forms.gle/fAhQZM7sVM55uGJk7