ข่าว > การศึกษา > คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

share
Facebook
Twitter

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

05 มิถุนายน 2563

สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นสาขาที่จะฝึกทักษะของเราให้มีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบพัฒนานวัตกรรม สื่อเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับ การผลิตสื่อวีดิทัศน์ดิจิทัล สื่อแอนิเมชัน กราฟิก การถ่ายภาพดิจิทัล คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย และยังฝึกให้เราเป็นผู้นำที่เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับทางด้านสายอาชีพก็มีความหลากหลายอีกทั้งยังตอบโจทย์ต่อตลาดแรงงานอีกด้วย
.
รายละเอียดหลักสูตร : http://www.educ.su.ac.th/index.php/th/2017-04-04-02-26-17/2015-04-01-07-00-57