ข่าว > การศึกษา > ศิลปากรเตรียมพร้อมเปิดเทอมด้วยมาตรการแบบ ‘New normal’

share
Facebook
Twitter

ศิลปากรเตรียมพร้อมเปิดเทอมด้วยมาตรการแบบ ‘New normal’

03 มิถุนายน 2563

ปีการศึกษา 63 นี้ ศิลปากรเตรียมพร้อมเปิดเทอมด้วยมาตรการแบบ ‘New normal’

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง และยังอยู่ในช่วงระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามมติของคณะรัฐมนตรี ดังนั้นเพื่อรองรับกำหนดการเปิดการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ทางมหาวิทยาลัยจึงได้พิจารณาแนวทางเตรียมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ด้วยวิธีการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีข้อกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมนักศึกษาดังนี้

1. จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน ในรายวิชาบรรยายและรายวิชาปฏิบัติการ โดยมีมาตรการ Social distancing
2.จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โดยเว้นระยะห่างทางสังคม
3. จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือผสมผสาน อาจสอนออนไลน์ทั้งรายวิชา หรือบางคาบสอนในห้องเรียน และบางคาบเผยแพร่สัญญาณผ่านระบบออนไลน์หรือควบคู่กัน
4. รายวิชาที่มีนักศึกษาจำนวนมาก จะใช้รูปแบบการสอนออนไลน์หรือแบ่งกลุ่มเข้าเรียนในห้องเรียนหรือห้องปฏิบัติการเพื่อลดการแออัด
5. งดการจัดกิจกรรมที่มีการเข้าร่วมของนักศึกษาเป็นจำนวนมาก โดยให้ดำเนินการผ่านระบบออนไลน์แทน
6. ให้นักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
7. จัดตั้งจุดคัดกรอง ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
8. จัดทำแผนรองรับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ กรณีพบนักศึกษาติดเชื้อหรือมีความเสี่ยง หรือกรณีสถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้น

*ทั้งนี้การดำเนินการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละคณะวิชา นักศึกษาโปรดติดตามข้อมูลของคณะท่าน*

อ่านข้อมูลประกาศมหาวิทยาลัยฉบับเต็ม : https://www.facebook.com/2349710425300848/posts/2693041647634389/?d=n