ข่าว > การศึกษา > มัดรวม 6 สาขา สายครีเอทีฟ จาก ม.ศิลปากร

share
Facebook
Twitter

มัดรวม 6 สาขา สายครีเอทีฟ จาก ม.ศิลปากร

23 พฤษภาคม 2563

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
.
สาขานี้จะแยกออกเป็น 3 เอก ได้แก่
1. ภาพยนตร์ จะเรียนเกี่ยวกับ การผลิตภาพยนตร์สั้น การกํากับภาพยนตร์ กระบวนการหลังการถ่ายทํา (Post Production) การออกแบบเสียง
2. สื่อสารมวลชน จะเรื่ยนเกี่ยวกับ การออกแบบสื่อออนไลน์ การเล่าเรื่องข้ามสื่อ อินฟอร์เมชันกราฟิก
3. การสื่อสารทางธุรกิจ จะเรียนเกี่ยวกับ การจัดการตลาดเชิงกิจกรรม กลยุทธ์การบริหารจัดการแบรนด์ การผลิตภาพยนตร์โฆษณาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการออกแบบ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
.
สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับ การวาดเส้น ทัศนศิลป์ Animation Design, Interactive Media Design,User Experience Design, Game Design, Application Programming for Animation, Application Software Development และยังมีวิชาเอกให้เราได้เลือกเรียน ตามความถนัดและความชอบของเราอีกด้วย
1. การออกแบบเอนิเมชัน
2. การออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ
3. การออกแบบเกม

สาขาวิชาธุรกิจดนตรีและบันเทิง คณะดุริยางคศาสตร์
.
สาขานี้เราจะเรียนเกี่ยวกับ Music and Entertainment Business Marketing, Project Management, Sponsorship Management, Entertainment Business Communication, Trends in Music Business and Strategies, Artist Management, Innovation and Technology for Entertainment Business, Entertainment Business Startup Entrepreneurship, Music and Fashion Marketing, Integrated Marketing Communications for Entertainment Business

สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์ คณะดุริยางคศาสตร์
.
สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับ Producer Practice, Computer for Music, Commercial Music Ensemble, Commercial Music Composition, Instrumental Practice, Band Conducting, Motion Picture Scoring, Applied Sonic Art, Stage Performance


สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์ คณะวิทยาการจัดการ
.
เรียนเกี่ยวกับทางด้าน การจัดการด้านความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยในงานอีเว้นท์, การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจเน้นการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์, การจัดการงานอีเว้นท์ทางการกีฬาอย่างมืออาชีพ, การจัดการออกแบบเบื้องต้น, การออกแบบโฆษณาและการสื่อสารมวลชน โครงการจําลองสาขาการออกแบบสือสารดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ
.
มีระบบการเรียนที่เฉพาะตัวโดยใช้เทคนิค RVJ (Reflective Visual Journal) ที่ทําการบันทึกกรอบแนวคิดและความก้าวหน้า ของผลงานในลักษณะของรูปภาพและการเขียนบรรยายประกอบและนําเสนอให้กับอาจารย์ เป็นระยะ ส่งผลดีในการพัฒนาให้นักศึกษาสามารถเป็นนักออกแบบที่มีความสามารถในการสื่อสาร ทั้งในลักษณะของการพูด การเขียน และการนําเสนออย่างเป็นทางการ และเรียนเกี่ยวกับ Fundamental 2D Animation, 3D Animation, Digital Video Production, Audience Analysis, Figure Drawing for Animation, Photography and Film Interpretation, 3D Modeling, Interactive Online Marketing, Visual Effect and Post Production, Magazine Design
.
เมื่อสําเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้จะได้รับ 2 ปริญญาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร และ Birmingham City University (สหราชอาณาจักร)