ข่าว > การศึกษา > ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่ขอบคุณผู้ประกอบการหอพักภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

share
Facebook
Twitter

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่ขอบคุณผู้ประกอบการหอพักภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

19 พฤษภาคม 2563

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ลงพื้นที่ขอบคุณผู้ประกอบการหอพักภายในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ในการร่วมมือให้ความช่วยเหลือลดค่าเช่าสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส Covid-19
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย รองอธิการบดีพระราชวังสนามจันทร์ อาจารย์ ดร.วิชิต อิ่มอารมย์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ คณบดีคณะอักษรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อรุณศรี ลีจีรจำเนียร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์ธาตรี เมืองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะมัณฑนศิลป์ นายกมล แมลงทับ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษาและคณะร่วมลงพื้นที่
วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ หอพักสตรีบ้านมารวย หอพักสตรีบ้านอุ่นรัก หอพักหญิงนิยมไทยแมนชั่น หอพักทิวาลัยวิลล่า หอพักสตรีเรือนปฐมบุรี หอพักวี เจ อพาร์ทเมนท์
จังหวัดนครปฐม

อ่านต่อ...