ข่าว > การศึกษา > โครงการ จากคณาจารย์เพื่อลูกศิษย์ จิตรกรรมฯ ผ่านวิกฤต COVID-19

share
Facebook
Twitter

โครงการ จากคณาจารย์เพื่อลูกศิษย์ จิตรกรรมฯ ผ่านวิกฤต COVID-19

19 พฤษภาคม 2563

สรุปยอดเงินบริจาครวมทั้งสิ้น 461,000 บาท จากการจำหน่ายผลงานศิลปะเพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษา ภายใต้โครงการ “จากคณาจารย์เพื่อลูกศิษย์ จิตรกรรมฯ ผ่านวิกฤต COVID-19” โดยเงินทุนนี้จะสมทบกับงบประมาณจากเงินรายได้ของคณะจิตรกรรมฯ ที่จัดสรรใหม่ เพื่อมอบให้แก่นักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตและค่าอุปกรณ์การศึกษาในการทำงานศิลปะ ในห้วงการระบาดของไวรัส COVID-19

โดยคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านผู้บริจาคผลงานศิลปกรรม และขอขอบพระคุณนักสะสมผลงานศิลปะทุกท่านที่สนใจผลงาน และร่วมสั่งจองผลงานของศิลปิน โดยมีรายนามนักสะสมดังต่อไปนี้

* ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อนันต์ ศรีเกียรติขจร

* รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร. ภาคภูมิ เต็งอำนวย

* คุณ ชัยรัตน์ รวีเพียร

* คุณ วไลพร ชาดา

* คุณ เสกข์ แสงรัฐกาญจนสิน

* คุณ อำนวย ธนารักษ์โชค

* คุณกิตติชัย อึ้งอร่าม

* คุณ ถาวร ชูชื่นกลิ่น

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้


อ่านต่อ...