ข่าว > การศึกษา > คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

share
Facebook
Twitter

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์

19 พฤษภาคม 2563

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณหอธรรมพระบารมี ศูนย์การเจริญสติและหอศิลป์ร่วมสมัย ซึ่งได้จัดทำถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักศึกษามีจำนวน 200 ชุด ซึ่งนักศึกษาคณะจิตรกรรมฯ ที่ได้รับผลกระทบในสถานการCovid-19 และยังอยู่ที่หอพักไม่สามารถกลับภูมิลำเนาได้
ศาสตราจารย์ญาณวิทย์ กุญแจทอง คณบดีคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร อ.ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อ.ดร.วิชญ มุกดามณี รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศน์สัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่คณะจิตรกรรมฯ ร่วมมอบถุงยังชีพแก่นักศึกษา จำนวนถุงยังชีพที่จะมอบให้แก่นักศึกษา โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาการรับมอบเป็นรอบละ 25 คน ในแต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันทั้งรอบเช้าและรอบบ่าย..เพื่อลดระยะห่างทางสังคม Social distancing

อ่านต่อ...