ข่าว > การศึกษา > ม.ศิลปากรทุ่ม 130 ล้าน ตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาสู้ COVID-19

share
Facebook
Twitter

ม.ศิลปากรทุ่ม 130 ล้าน ตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาสู้ COVID-19

07 พฤษภาคม 2563

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ที่ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบไปยังนักศึกษาและผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยศิลปากรเล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา โดยการจัดตั้งกองทุนเงินช่วยเหลือ 130 ล้าน

มหาวิทยาลัยศิลปากรเตรียมพร้อมรับมือและแก้ปัญหาโดยการมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา มีการคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วนและผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา พร้อมสนันสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ จัดหาซิมอินเตอร์เน็ตให้กับนักศึกษาฟรี อีกทั้งยังมีการลดค่าหอพักและยังได้ช่วยเหลือโดยการจ้างงานนักศึกษาปัจจุบันและนักศึกษาเก่าที่ยังไม่มีงานทำเพื่อเป็นรายได้เสริมในระหว่างนี้ 

ในส่วนรายวิชาภาคปฏิบัติการที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากตารางสอนของแต่ละคณะวิชา

ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวจะเริ่มในภาคการศึกษา 1/2563 เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์และเป็นการช่วยลดภาระของนักศึกษาและผู้ปกครองมหาวิทยาลัยศิลปากร