ข่าว > การศึกษา > ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว

share
Facebook
Twitter

ขยายเวลาการปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว

30 เมษายน 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ให้ปิดที่ทำการเป็นการชั่วคราว
และกำหนดมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
----------------------------------------
มหาวิทยาลัยศิลปากรขยายเวลาการปิดที่ทำการที่ตั้งทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 และขอให้บุคลากรปกำหนดมาตรการการปฏิบัติงานของบุคลากรอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น