ข่าว > การศึกษา > คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

30 เมษายน 2563

“ ACCELERATE KNOWLEDGE OF BUSINESS AND LANGUAGES ” กับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดหลักสูตร
http://www.ms.su.ac.th/course/detail/71/71

------------------------------------------------

รายละเอียดการรับสมัคร
http://www.ms.su.ac.th/th/student/list/63

อ่านต่อ...