ข่าว > การศึกษา > คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีกี่สาขา?

share
Facebook
Twitter

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มีกี่สาขา?

16 เมษายน 2563

สาขาวิชาสัตวศาสตร์

สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับทางด้านปศุสัตว์ เน้นการดูแลสัตว์และการจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาล การจัดการอาหาร การควบคุมโรค การผลิตสัตว์เศรษฐกิจ เรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ เช่น ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร โคเนื้อ โคนม แพะ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

จบแล้วทำอาชีพอะไร

1) นักวิชาการสัตวบาล/สัตวศาสตร์ นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ประจำหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับทางปศุสัตว์ เช่น กรมปศุสัตว์ เป็นต้น
2) นักวิชาการเกษตร นักวิชาการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานของภาครัฐอื่น เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาชุมชน และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
3) นักสัตวบาลประจำฟาร์ม สัตวบาลส่งเสริม สัตวบาลฟาร์มทดลอง และสัตวบาลโรงฟัก
4) นักวิชาการอาหารสัตว์ QA และ QC ประจำโรงงานอาหารสัตว์
5) ฝ่ายส่งเสริมการขาย
6) เจ้าหน้าที่โรงงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ และเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของสินค้าทางด้านปศุสัตว์
7) เจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงธนาคารพาณิชย์อื่นๆ
8) เจ้าของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์และการประกอบธุรกิจส่วนตัว

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ

สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับชีววิทยาของสัตว์น้ำ กระบวนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เทคนิคการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม คุณภาพน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยง และที่สำคัญสาขานี้เน้นการลงมือทำจริงปฏิบัติจริงทุกรูปแบบ

จบแล้วทำอาชีพอะไร
1) นักวิชาการประมง
2) นักวิจัย
3) ผู้สอน
4) พนักงานประจำฟาร์ม พนักงานห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
5) ผู้ประกอบอาชีพอิสระด้านประมง
6) พนักงานขายอาหารสัตว์น้ำ เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์ในธุรกิจด้านการประมง
7) พนักงานส่งเสริมการขายในธุรกิจการประมง และการเกษตร
8) นักธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปลาสวยงาม พรรณไม้น้ำ
9) และอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

เรียนรู้ทักษะในการผลิตพืชตั้งแต่สรีรวิทยาของพืช การปลูกพืช ดูและรักษา การขยายพันธุ์พืช การปรับปรุงพันธุ์พืช การเก็บเกี่ยว เครื่องจักรกลการเกษตรและระบบการจัดการดินและน้ำ
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ครอบคลุมเรื่องเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางการเกษตรและโลจิสติกส์ เป็นต้น

จบแล้วทำอาชีพอะไร
1) นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ศูนย์หม่อนไหม ศูนย์อารักษาพืชโดยชีววิธี องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และนักวิชาการประจำหน่วยงานของภาครัฐ เช่น สถานีวิจัยพืชสวน สถานีวิจัยพืชไร่ ศูนย์วิจัยพันธุ์พืช เป็นต้น
2) นักวิจัยประจำบริษัท, นักวิชาการด้านพืช, ฝ่ายส่งเสริมการขาย
5) เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพของสินค้าด้านพืช เช่น เมล็ดพันธุ์ หรือ ผลิตภัณฑ์อาหารจากผักและผลไม้
6) ประกอบธุรกิจส่วนตัว เพาะเลี้ยงกล้วยไม้ สวนผัก ไม้ผล ผลิตพืชไร่ จำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ด้านการจัดสวน เกษตรผสมผสาน


สาขาวิชาภาวะผู้นำและการสื่อสารทางการเกษตร

สาขานี้จะเรียนเกี่ยวกับการออกแบบเนื้อหาทางการเกษตรเพื่อใช้ในการผลิตสื่อที่เกี่ยวข้องกับการผลิต สัตว์ การผลิตสัตว์น้ า การผลิต พืช หรือธุรกิจการเกษตร และการสร้างการเป็นภาวะผู้นำที่มีทักษะทางสังคม
และชีวิตที่มีคุณภาพ และสามารถจัดฝึกอบรม จัดกิจกรรมเพื่อสังคมและการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเพื่อสื่อสารให้ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น

จบแล้วทำอาชีพอะไร
1. นักฝึกอบรมและเผยแพร่งานด้านการเกษตร
2. นักพัฒนาสื่อดิจิทัลออนไลน์เนื้อหาทางการเกษตร
3. นักประชาสัมพันธ์ทางการเกษตร
4. นักผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์เกี่ยวกับการเกษตร
5. นักผลิตวีดิทัศน์เกี่ยวกับการเกษตร
6. นักพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการเกษตร
7. นักสื่อสารการตลาดเพื่องานทางการเกษตร
8. พนักงานส่งเสริมการขาย


สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร

สาขานี้เรียนเกี่ยวกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจการเกษตร เชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการเกษตรกับการบริหารธุรกิจการเกษตร สร้าง
กลยุทธ์ทางธุรกิจการเกษตร

จบแล้วทำอาชีพอะไร
1) เจ้าของประกอบการธุรกิจส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินค้าเกษตรและอาหาร
2) นักธุรกิจการเกษตรที่เป็นพนักงาน/ผู้บริหารในหน่วยธุรกิจการเกษตรภาคเอกชน
3)นักธุรกิจการเกษตรที่เป็นพนักงาน/ผู้บริหารในหน่วยธุรกิจภาคเอกชนที่สนับสนุน/
เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตร
4) นักธุรกิจการเกษตรในหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน/เกี่ยวข้องกับงานธุรกิจการเกษตร
5) นักวิจัย นักวิชาการ ครู อาจารย์ ด้านธุรกิจการเกษตร