ข่าว > การศึกษา > คณะวิทยาการจัดการ

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาการจัดการ

09 เมษายน 2563

เตรียมตัวให้พร้อมกับ รอบที่ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงร่วมกัน (Admission 1) ใช้คะแนน วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 จำนวนที่รับเข้าศึกษา 245 คน 

รายละเอียดคะแนนที่ใช้ http://www.ms.su.ac.th/ckeditor/upload/files/id21/รับสมัครปตรี/รอบที่_3_พย_62.pdf

ช่องทางการรับสมัคร https://student.mytcas.com/

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ

2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด

3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม

4. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจและภาษา

5. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานนิทรรศการและงานอีเว้นท์

6. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

7. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเทียว

8. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการชุมชน

9. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร สาขารัฐประศาสนศาสตร์

10. หลักสูตรบัญชีบัณฑิตอ่านต่อ...