ข่าว > การศึกษา > กำหนดแนวทางเพื่อขอความร่วมมือ

share
Facebook
Twitter

กำหนดแนวทางเพื่อขอความร่วมมือ

26 มีนาคม 2563

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ กำหนดแนวทางเพื่อขอความร่วมมือจากผู้พักอาศัยในเรื่องแนวปฏิบัติการพักอาศัยและการเข้า - ออก มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ เปิดช่องทางการสื่อสารของผู้พักอาศัย โดยจัดตั้งไลน์กลุ่มผู้พักอาศัย ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยทุกท่านตอนรับการเข้าร่วม เพื่อจะได้นำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหว ให้ผู้พักอาศัยทราบพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ จากผู้พักอาศัยทุกท่าน

๒. การเปิด - ปิด ประตู ทางเข้า - ออก ของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จะเปิดเฉพาะประตูถนนทรงพลเพียงประตูเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา ๐๕.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.

๓. หากบุคลากรมีความจำเป็นในการเข้า - ออก ในช่วงเวลาที่ประตูปิด โปรดแสดงบัตรและกรอกข้อมูลลงสมุดบันทึกที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

๔. มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ขอความร่วมมือผู้พักอาศัยทุกท่านโปรดงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางไปพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น

๕. หากบุคคลในครอบครับของผู้พักอาศัย มีอาการผิดปกติที่แสดงว่าอาจติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โปรดแจ้ง กองงานวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โทร. ๐ ๓๔๒๕๓ ๘๔๕ หรือนอกเวลาที่ ศูนย์รักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยศิลปากร โทร.ภายใน ๒๒๒๒๐ ภายนอก ๐ ๓๔๒๕๕ ๐๙๙ 


***********ขอให้บุคลากรทุกท่านติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยศิลปากร อย่างใกล้ชิด *****************