ข่าว > การศึกษา > มาตรการป้องกัน

share
Facebook
Twitter

มาตรการป้องกัน

26 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศ : เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (Coronavirus Diseases 2019) ในการดำเนินการสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562

เนื่องจากเชื้อโรคดังกล่าวได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงไปยังหลายประเทศในภูมิภาคต่างๆของโลก มหาวิทยาลัยศิลปากรจึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ในการดำเนินการสอบปลายภาค ปีการศึกษา 2562 เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของนักศึกษา และบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยศิลปากร


ด้วยมหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ มีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโคโรนา สายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยจะทําการฉีดพ่นน้ํายา ฆ่าเชื้อ บริเวณ โรงอาหาร คณะโบราณคดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะ มัณฑนศิลป์และอาคารศูนย์เรียนรวม 3 และ หลังจากฉีดพ่นน้ํายาแล้วจะทําการปิดอาคารต่างๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จึงขอความ ร่วมมือคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษา หลีกเลี่ยงการเข้าไปในตัวอาคารดังกล่าวในวันที่ 2 มีนาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป


ขออภัยในความไม่สะดวก

งานอาคารวังท่าพระ กองกลาง


การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19