ข่าว > กิจกรรม > ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

share
Facebook
Twitter

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

27 ธันวาคม 2565

เชิญชวนนักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร ส่งผลงานออกแบบโลโก้ครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ในโครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : สร้างสรรค์ ศาสตร์ และศิลป์ เพื่อปวงชน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากรครบ 80 ปี รวมเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข่าประกวดได้ที่ https://forms.office.com/r/bu2vBqG9RR  สแกนคิวอาร์โคด ตามที่แนบมา หรือ ส่งผ่าน E-Mail : su-pr@su.ac.th พร้อมระบุหัวข้ออีเมลว่า " 80 ปี SU Anniversary logocontest " 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566 และจะประกาศผลการประกวดในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 

มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ งานสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน โทร. 0 2105 4686 ต่อ 100273, 100274 หรือ 0 2849 7564

หลักเกณฑ์และวิธีการส่งผลงานการออกแบบเข้าประกวด

1. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ต้องเป็น นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และบุคลการของมหาวิทยาลัยศิลปากร

2. ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกิน 2 ผลงาน

3. สามารถออกแบบผลงานได้อย่างอิสระ ในรูปแบบสี ขนาดเท่า A4 โดยส่งเป็นไฟล์ในรูปแบบ .JPG / .PNG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi พร้อมคำอธิบายความหมายของตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึงแนวคิดในการออกแบบ

4. แนวคิดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (logo)จะต้องสื่อความหมายถึงการเฉลิมฉลองครอบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้หัวข้อ

      - ภาษาไทย     : 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร : สร้างสรรค์ ศาสตร์และศิลป์ เพื่อปวงชน

      - ภาษาอังกฤษ : 80 th Silpakorn University Anniversary : Creative Art and Science for Alls

5. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องมีความทันสมัย องค์ประกอบศิลป์ที่สวยงาม ชัดเจนมีเอกลักษณ์ จดจำง่าย ต้องเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบ ดัดแปลงตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานของผู้อื่น และไม่ผ่านการประกวดที่ใดมาก่อน

6. ตราสัญลักษณ์ (Logo)ที่ส่งเข้าประกวดต้องมีองค์ประกอบ ดังนั้น

     - การออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo ต้องสื่อความหมายภายใต้หัวข้อ Creative Art and Science for Alls | สร้างสรรค์ ศาสตร์และศิลป์ เพื่อปวงชน

    - ตัวเลข 80 ปี สามารถใช้ตัวเลขไทยหรือตัวเลขอารบิกได้

  -การออกแบบตราสัญลักษณ์ควรมีสัดส่วนที่สามารถนำไปใช้คู่กับตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร ได้อย่างเหมาะสม

7. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีคำอธิบายผลงานหรือมีเอกสารประกอบคำอธิบายแนวคิด ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบส่งชุดผลงาน ผลงานประกอดทุกชิ้นหากมีตัวอักษรจะต้องระบุ Font ตัวอักษร ซึ่งต้องเป็น Font ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หรือเป็นตัวอักษรที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ก็ได้

8. ไฟล์ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีลายน้ำ ตัวอักษร กราฟฟิก หรือสัญลักษณ์ใดๆ ที่แสดงความเป็นเจ้าของอยู่บนผลงานการออกแบบ

9. เฉพาะผลงานการออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล เจ้าของผลงานการออกแบบต้องตกลงยินยอม ดังต่อไปนี้

      9.1 ผลงานการออกแบบ รวมถึงไฟล์ต้นฉบับ จะเป็นกรรมสิทธิ์ลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

      9.2 มหาวิทยาลัยศิลปากรมีสิทธิเผยแพร่ผลงานการออกแบบดังกล่าวต่อสาธารณชน ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท สื่อดิจิทัล หรือสื่อรูปแบบอื่น ๆ

      9.3 มหาวิทยาลัยฯ มีสิทธินำผลงานการออกแบบไปแก้ไข หรือนำไปผลิตเป็นสินค้าของที่ระลึกตามที่มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเห็นสมควร โดยมหาวิทยาลัยฯ

10. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดตกลงลงนามเอกสารให้แก่มหาวิทยาลัยฯ เพื่อรับรองการมีกรรมสิทธิ์หรือเอกสารรับรองการมีลิขสิทธิ์ หรือสิทธิใดๆ ของมหาวิทยาลัยฯ ในผลงานการออกแบบ

11. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดรายใดกระทำการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์คณะกรรมการตัดสินมีสิทธิพิจารณาตัดสิทธิการส่งผลงานเข้าประกวด ไม่ว่าผลงานการออกแบบผลงานใดผลงานหนึ่ง หรือทุกผลงานได้ทันที

12. การตัดสินของคณะกรรมการตัดสิน ถือเป็นที่สิ้นสุด

13. หลังการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวด ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปเพื่อขอรับไฟล์ต้นฉบับ ( AI หรือ PS ) เพื่อนำมาใช้งาน


รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ  จำนวน   1  รางวัล  เงินรางวัลละ 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รางวัลชมเชย   จำนวน   2  รางวัล  เงินรางวัลละ  5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร


ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Link : 80th Silpakorn Logo Contest.pdf


อ่านต่อ...