ข่าว > กิจกรรม > ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม

share
Facebook
Twitter

ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถาม

19 สิงหาคม 2565

ขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักศึกษา รวมถึงบุคลากรมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกท่าน ร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ สำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2565 เพื่อนำผลที่ได้นำมาพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการดำเนินงานของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพต่อไป
---------
ตอบแบบสอบถามได้ที่นี่ >>>https://forms.gle/HqwJ7SjMZ1CKWsdN6