ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

20 มิถุนายน 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพือปฏิบัติงานที่ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จังหวัดนครปฐม

ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th และส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ EMS หรือ ขนส่งเอกชน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ จ่าหน้าซอง ดังนี้

หน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000
วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน