ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา

11 กุมภาพันธ์ 2565

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทพนักงานชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ผู้ประสงค์จะสมัครให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.sc.su.ac.th และส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน พร้อมหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ EMS หรือขนส่งเอกชน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2565 โดยถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์ หรือวันที่ขนส่งเอกชนรับเอกสารเป็นสำคัญ จ่าหน้าซอง ดังนี้

หน่วยทรัพยากรมนุษย์ งานบริหารและธุรการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

เลขที่ 6 ถนนราชมรรคาใน ตำบลพระปฐมเจดีย์

อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 73000

วงเล็บมุมซองว่า สมัครงาน