สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์

เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารโดยตรงระหว่างอธิการบดี กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร รวมทั้งผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

เปิดรับคำถามเพื่อไขข้อข้องใจ รับปัญหาและข้อร้องเรียน ตลอดจนข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อช่วยสร้างความเข้าใจอันดี และแสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน