สายตรงอธิการบดี

ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์

เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการสร้างความเข้าใจอันดีและแสวงหาแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากร

เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร