ข่าว > จัดซื้อจัดจ้าง > เช่าวงจรสื่อสารอินเตอร์เน็ต

share
Facebook
Twitter

เช่าวงจรสื่อสารอินเตอร์เน็ต

20 กันยายน 2560

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
อ่านต่อ...