ข่าว > สมัครงาน > รับสมัคร ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน)

share
Facebook
Twitter

รับสมัคร ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน)

30 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย  ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน  1  อัตรา  สังกัด สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน)  มหาวิทยาลัยศิลปากร  

ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft  Office  เป็นอย่างดี  มีประสบการณ์ด้านระบบการเงิน   การบัญชี  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ    ผู้สมัครคัดเลือกสามารถ   download  ใบสมัครได้ที่  www.pd.su.ac.th    ขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน มหาวิทยาลัยศิลปากร ถนนบรมราชชนนี   เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7544  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  30 มิถุนายน  2560  ในวันและเวลาราชการ