ข่าว > สมัครงาน > รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะวิทยาการจัดการ

share
Facebook
Twitter

รับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะวิทยาการจัดการ

11 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน  1  อัตรา สังกัด คณะวิทยาการจัดการ   มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 


ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาตรี ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ การจัดการภาครัฐและเอกชน หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง หากมีประสบการณ์ทำงาน มีผลงานวิจัย หรือจบการศึกษาในสาขาเอกทางด้านการปกครองท้องถิ่น  การบริหารงานท้องถิ่น หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์  จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้   ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7544  หรืองานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5790 หรือที่ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์ 0 3259 4043 ถึง 50  ต่อ 41008, 41003 41006 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  15  กันยายน 2560  ในวันและเวลาราชการ