ข่าว > กิจกรรม > "หนังสือศิลปิน หรือ Artist's book"

share
Facebook
Twitter

"หนังสือศิลปิน หรือ Artist's book"

11 สิงหาคม 2560

สำนักหอสมุดกลาง ร่วมกับหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการหนังสือศิลปิน : ความรู้จากภายใน-สู่-ภายนอก (Artist's book : The Knowledge Inside-Out) การแสดงนิทรรศการครั้งนี้นับได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบ "หนังสือศิลปิน หรือ Artist's book" ครั้งแรกของประเทศไทย โดยได้รับเกียรติจากศิลปินที่มีชื่อเสียงในวิชาชีพศิลปะระดับประเทศ ศิลปินที่เข้าร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วยศิลปินจากภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรและศิลปินจากภายนอก ทุกท่านล้วนเป็นศิษย์เก่าของมหวิทยาลัยศิลปากรทั้งสิ้น รวม 39 ท่าน ศิลปินภายนอก อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อิทธิพล ตั้งโฉลก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พิษณุ ศุภนิมิตร ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ปรีชา เถาทอง ศาสตราจารย์ ถาวร โกอุดมวิทย์ ศาสตราจารย์ ญาณวิทย์ กุญแจทอง เป็นต้น ศิลปินภายนอก อาทิ ศาสตราจารย์ พงศ์เดช ไชยคุตร ศาสตราจารย์ เดชา วราชุน นายวราวุธ ชูแสงทอง เป็นต้น
นิทรรศการ "หนังสือศิลปิน : ความรู้ภายใน-สู่-ภายนอก (Artist's book : The Knowledge Inside-Out) จะจัดแสดงระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 10 กันยายน 2560 นิทรรศการเข้าชมได้วันอังคาร ถึงวันอาทิตย์ (ปิดทุกวันจันทร์) เวลา 10.00 - 21.00 น. ณ โถงชั้น 1 อาคารหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เลขที่ 939 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร