ข่าว > > การแสดงศิลปกรรมอาจารย์

share
Facebook
Twitter

การแสดงศิลปกรรมอาจารย์

07 กันยายน 2561

คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนิทรรศการ

การแสดงศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 35

ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 (วันศิลป์ พีระศรี) เวลา 10.30 น. ได้รับเกียรติจากคุณชวน หลีกภัย เป็นประธานในพิธี

ณ หอศิลป์บรมราชกุมารี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

นิทรรศการจัดแสดง 15 กันยายน - 12 ตุลาคม 2561 เปิดให้เข้าชมวันจันทร์ – เสาร์ 9.00 – 16.30 น. *ชมฟรี* ปิดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานคณบดีคณะจิตรกรรมฯ โทร 034-271-379
Facebook Page : Psg Art Gallery
www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/
E-mail : psgartgallery@gmail.com

โครงการนิทรรศการศิลปกรรมของคณาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ เป็นโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของคณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวาระวันศิลป์ พีระศรี ของมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อแสดงกตัญญุตาแด่ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ผู้ก่อตั้งและเป็นผู้บุกเบิกและวางรากฐานด้านศิลปะสมัยใหม่ขึ้นในประเทศไทย โครงการนี้ช่วยส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และแสดงความเชี่ยวชาญทางวิชาการของคณาจารย์ในทุกสาขาวิชา อีกทั้งยังเป็นแนวทางหนึ่งในการสนับสนุน ส่งเสริม และเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้แสดงศักยภาพด้านการสร้างสรรค์ตามความสามารถ และประสบการณ์ ในลักษณะเฉพาะบุคคล จากการค้นคว้า การวิจัย และการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นในการดำเนินโครงการนี้ จึงเป็นไปตามแนวนโยบายของคณะจิตรกรรมฯ ที่จะมีส่วนอย่างมากในการพิสูจน์ถึงความพร้อมของไทยต่อการเป็นผู้นำ และศูนย์กลางศิลปะร่วมสมัยของภูมิภาคเอเชียในอนาคต ซึ่งในปี พ.ศ. 2561 นี้ โครงการศิลปกรรมอาจารย์ คณะจิตรกรรมฯ ก็ได้จัดดำเนินมานับเป็นครั้งที่ 35 โดยมีความพิเศษแตกต่างไปจากครั้งที่ผ่านมา คือ ไม่มีการกำหนดหัวข้อ นับเป็นการเปิดโอกาสที่สำคัญให้กับคณาจารย์ทุกท่านในการแสดงพลังแห่งการสร้างสรรค์ และนำเสนอเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตนเองได้อย่างเต็มที่ อันจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเสริมสร้างแนวทางในการพัฒนา การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทั้งของตนเอง และวงการศิลปะของประเทศไทยต่อไป

The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University.Request the Pleasure of Your Company at the Opening Ceremony of

35th Art Exhibition By Members of The Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University

On Saturday, 15th September 2018 [Silpa Bhirasri’s Day] at 10.30 am. To be presided over by Mr.Chuan Leekpai.

At H.R.H Princess Sirindhorn Art Gallery, Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University Sanamchandra Palace, Nakhon Pathom.

The exhibition on view 15 September – 12 October 2018 Open : Mondays – Saturdays. Time : 9 am – 4.30 pm *Free Admission* Closed on Sundays and Public Holidays.

For more information
Office of PSG, Tel. (+66) 034-271-379
Facebook Page : Psg Art Gallery
https://www.facebook.com/psgartgallerysilpakorn/
E-mail : psgartgallery@gmail.com