ข่าว > สมัครงาน > งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

share
Facebook
Twitter

งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

10 สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร  มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ  จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางด้านสังคมศาสตร์  ศิลปศาสตร์  นิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) สื่อสารมวลชน  สื่อสารการตลาด การบริหารภาพลักษณ์องค์กร หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีทักษะในการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ และเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเสนอข่าวสารของหน่วยงาน  และสามารถทำข่าวนอกพื้นที่  ตามที่ได้รับมอบหมายได้  สามารถวิเคราะห์ จัดทำแผนกลยุทธ์และกำหนดแผนงานกิจกรรมการดำเนินงาน ด้านการสื่อสารองค์กรได้ มีความรู้ด้านการสื่อสารทางการตลาด  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันหยุดราชการ หรือนอกพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ผู้สมัครสอบคัดเลือกสามารถ download ใบสมัครได้ที่ http//www.president.su.ac.th/personnel/ หรือ ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   เลขที่ 22  ถนนบรมราชชนนี   แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ  10170   โทรศัพท์  0 2849 7567  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ