ข่าว > กิจกรรม > “University XPO”

share
Facebook
Twitter

“University XPO”

26 กุมภาพันธ์ 2561

ม.ศิลปากร พร้อมแสดงศักยภาพของความเป็น "มหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการสร้างสรรค์" ในงานมหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)2-4 มีนาคม 2561 ณ สยามพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน

มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะสมาชิกเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มีความพร้อมแสดงศักยภาพด้วยอัตลักษณ์ที่โดดเด่นทางด้านศิลปะและการออกแบบ โดยร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่4 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ในงานมหกรรมอุดมศึกษา : อุดมศึกษา - พลังขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 เนื่องในโอกาสครบรอบ 45 ปี ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
นิทรรศการผลงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ประกอบด้วย ภาพศิลปกรรมทีเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจทางด้านการศึกษา การสร้างนวัตกรรม และงานจิตอาสา เพื่อส่งเสริมให้มีการต่อยอดในอนาคต สร้างสรรค์ผลงานโดยศิลปินศิษย์เก่าจากมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนตามสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ได้แก่ 
1. ม.ศิลปากร โดยอาจารย์ฑีฆวุฒิ บุญวิจิตร ดูแลควบคุม 
2. ม.เชียงใหม่ โดยผศ. ดร.พงษ์ศิริ คิดดี ดูแลควบคุม 
3. ม.บูรพา โดยอ.ธนากรณ์ อุดมศรี ดูแลควบคุม 
4. ม.มหาสารคาม โดยผศ.ตนุพล เอนอ่อน ดูแลควบคุม 
5. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยผศ.เจ๊ะอับดุลเลาะห์ เจ๊ะสอเหอะ ดูแลควบคุม
6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยผศ.อัฐพร นิมมาลัยแก้ว ดูแลควบคุม 
สำหรับการออกแบบบริเวณโซนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ออกแบบโดย อ.ณัฐรฐนนท์ ทองสุทธิพีรภาส ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยผศ.สยุมพร กาษรสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้กำกับดูแล
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนทั่วไปเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ ระหว่างวันที่ 3 – 4 มีนาคม 2561ณ สยามพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
นอกจากนี้แล้ว ยังมีการบรรยายในหัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษามากมาย จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีการจัดแสดงผลงานเด่น ๆ จากมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมงานกว่า 50 ผลงาน * รอบประชาชนทั่วไป วันที่ 3 - 4 มีนาคม 2561 ณ สยามพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน


อ่านต่อ...