ข่าว > สมัครงาน > คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

23 กุมภาพันธ์ 2561

 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี    ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก   ทางด้านการส่งเสริมการเกษตร  หรือพัฒนาการเกษตร  หรือนิเทศศาสตร์  หรือการสื่อสารเพื่อการพัฒนา เป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่   ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี    ตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ    โทรศัพท์ 0 2849 7544   หรืองานการเจ้าหน้าที่   ชั้น 2   สำนักงานอธิการบดี   มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 5790 หรือที่ สำนักงานวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี โทรศัพท์  0 3259 4043  ถึง 50 ต่อ 41008, 41003, 41006 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 11 เมษายน  2561 ในวันและเวลาราชการ