ข่าว > สมัครงาน > คณะอักษรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์

share
Facebook
Twitter

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาภูมิศาสตร์

16 กุมภาพันธ์ 2561

 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์    จำนวน  1  อัตรา  สังกัด   ภาควิชาภูมิศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก  สาขาวิชาภูมิศาสตร์  ภูมิสารสนเทศศาสตร์  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การรับรู้จากระยะไกล  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง   เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่  www.pd.su.ac.th  หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ถนนบรมราชชนนี   เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  0 2849 7500  ต่อ 31704  หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 3840-4 ต่อ 22142  หรือ  สำนักงานเลขานุการ   คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5096  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561  ในวันและเวลาราชการ