ข่าว > สมัครงาน > กองแผนงาน รับสมัคร ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

กองแผนงาน รับสมัคร ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

24 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานวางผังแม่บท กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทางสถาปัตยกรรมศาสตร์  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมศาสตร์ควบคุม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office Suite   และ Computer Aideb Design  (CAD)  ผู้สมัครคัดเลือกสามารถ download  ใบสมัครได้ที่  www.pd.su.ac.th ขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถนนบรมราชชนนี  เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7500 ต่อ 31703  หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2  กองงานวิทยาเขต  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  20  กุมภาพันธ์  2561  ในวันและเวลาราชการ