ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาชีววิทยา

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำภาควิชาชีววิทยา

18 มกราคม 2561

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางชีววิทยาหรือสัตววิทยา  และสามารถที่จะบรรยายในรายวิชาทางสรีรวิทยาของสัตว์  มิญชวิทยา  ไมโครเทคนิค  และชีววิทยาทั่วไป  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ  สำนักงานคณบดี  ชั้น 1  อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม   โทรศัพท์ 0 3424 5300 ต่อ 28016, 28046   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ
อ่านต่อ...