ข่าว > กิจกรรม > การเลือกตั้ง

share
Facebook
Twitter

การเลือกตั้ง

16 มกราคม 2561

กำหนดการเลือกตั้ง กรรมการสภาคณาจารย์และพนักงาน แทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ประเภทคณาจารย์ ประเภทผู้แทนคณะ คณะวิทยาการจัดการ