ข่าว > สมัครงาน > กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี (ตลิ่งชัน) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

27 ธันวาคม 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา สังกัด งานวางผังแม่บท กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร  ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตร์  สาขาวิศวกรรมโยธา   เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้   มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   สาขาวิศวกรรมโยธา  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office และ Computer Aideb Design  (CAD)  ผู้สมัครคัดเลือกสามารถ download  ใบสมัครได้ที่  www.pd.su.ac.th ขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ถนนบรมราชชนนี   เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์ 0 2849 7500  ต่อ  31703  หรือ งานการเจ้าหน้าที่  ชั้น 2  กองงานวิทยาเขต  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่  19  มกราคม  2561  ในวันและเวลาราชการ​