ข่าว > สมัครงาน > คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

share
Facebook
Twitter

คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัด ภาควิชาคณิตศาสตร์

18 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์   จำนวน   2  อัตรา   สังกัด  ภาควิชาคณิตศาสตร์   คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณิตศาสตร์ประกันชีวิต คณิตศาสตร์-การเงิน  คณิตศาสตร์อุตสาหกรรม  กาวิจัยดำเนินการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ต้องเป็นผู้ที่มีผลคะแนนสอบความสามารถภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์ 1  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์  0 3424 5300  ต่อ 28016, 28046  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561  ในวันและเวลาราชการ
อ่านต่อ...