ข่าว > สมัครงาน > คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสังคมศาสตร์

share
Facebook
Twitter

คณะอักษรศาสตร์ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัด ภาควิชาสังคมศาสตร์

18 พฤศจิกายน 2560

 มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานใน  สถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศิลปากร ตำแหน่งอาจารย์  จำนวน 1 อัตรา  สังกัด  ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก  ทางสังคมศาสตร์  หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ต้องมีวุฒิการศึกษาสาขาวิชารัฐศาสตร์ระดับปริญญาตรี และ/หรือปริญญาโท และ/หรือปริญญาเอก  มีความรู้และประสบการณ์หรืองานวิจัยที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออก   และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  เป็นผู้มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่งตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรกำหนดไว้ ผู้สมัครสามารถ download ใบสมัครได้ที่  www.pd.su.ac.th  หรือขอและยื่นใบสมัครได้ที่  กองการเจ้าหน้าที่  ชั้น 7  สำนักงานอธิการบดี  ตลิ่งชัน  มหาวิทยาลัยศิลปากร   ถนนบรมราชชนนี   เขตตลิ่งชัน  กรุงเทพฯ  โทรศัพท์  0 2849 7500  ต่อ 31704  หรืองานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์ 0 3425 3840-4 ต่อ 22142  หรือสำนักงานคณบดี   คณะอักษรศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์  จังหวัดนครปฐม  โทรศัพท์ 0 3425 5096  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2561  ในวันและเวลาราชการ
อ่านต่อ...