ข่าว > สมัครงาน > กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับสมัคร ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (พนักงานชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

share
Facebook
Twitter

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี รับสมัคร ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (พนักงานชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา

10 พฤศจิกายน 2560

มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เป็นพนักงานและพนักงานชั่วคราว   ในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป (พนักงานชั่วคราว) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  (ตลิ่งชัน) มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ประสงค์จะสมัครต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางด้านบริหารธุรกิจ ศิลปศาสตร์  เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์  สถิติ เทคโนโลยีสารสนเทศ  อักษรศาสตร์   ศึกษาศาสตร์   หรือ  สังคมศาสตร์   มีความรู้ความสามารถในการศึกษา  และวิเคราะห์ปัญหา  ข้อมูลและสรุปผล  มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft  Office  และโปรแกรม  SPSS   สำหรับประมวลผลข้อมูลทางสถิติ  ผู้สมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 7 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร   เลขที่ 22  ถนนบรมราชชนนี  แขวงตลิ่งชัน  เขตตลิ่งชัน   กรุงเทพฯ  10170  โทรศัพท์  0 2849 7567  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560  ในวันและเวลาราชการ

อ่านต่อ...